REGULAMIN

Regulamin Świadczenia Usług Pralniczych

Przed zleceniem usługi pralniczej prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem świadczenia usług pralniczych, który stanowi część umowy.

 1. Świadczący usługę przyjmuje zlecenia czyszczenia, prania wyrobów włókienniczych oraz wykonanych ze skór naturalnych (z wyjątkiem niektórych producentów), zwanych dalej asortymentem, posiadających oznakowanie producenta zawierające określenia:
  • składu surowcowego produktu;
  • sposobu konserwacji produktu.
 2. Świadczący usługę przyjmuje również zlecenia prasowania lub maglowania asortymentu, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
 3. Przyjmowany do pralni asortyment czyszczony jest zgodnie ze wskazówkami na wszywce konserwacyjnej producenta. Asortyment nieposiadający oznakowania określonego w pkt. 1 Regulaminu przyjmowany jest do czyszczenia, prania, prasowania lub maglowania na odpowiedzialność Klienta.
 4. Świadczący usługę na etapie oceny stanu zabrudzenia każdorazowo poinformuje Klienta o ograniczeniach związanych z wykonaniem usługi na dostarczonym asortymencie, tzn. braku możliwości jej efektywnego wykonania (usunięcia niektórych zabrudzeń, plam itp.), niebezpieczeństwie wystąpienia niepożądanych zmian (ubytku barwnika, połysku itp.), zastrzeżeniach do wskazówek na wszywce konserwacyjnej producenta, w tym wątpliwościach co do jakości/właściwości użytych surowców i preparatów. W powyższych przypadkach Świadczący usługę przystąpi do usługi po uzyskaniu zgody Klienta na poniesienie ryzyka wystąpienia wad w wyniku jej wykonania.
 5. Klient pralni zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia kieszeni, poinformowania o ewentualnych plamach, określenia ich pochodzenia, wskazania rozdarć i dziurek.
 6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie flizeliny, guzików, ozdób, klamer, aplikacji oraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.
 7. Usługa wykonywana jest w ciągu 3 dni roboczych w przypadku garderoby oraz w ciągu 7 dni roboczych w przypadku dywanów.
 8. W chwili oceny stanu zabrudzenia i możliwości przyjęcia zlecenia wyczyszczenia asortymentu, pracownicy naszej firmy ustalą z Klientem szczególne warunki wykonania usługi, które mogą być za wiedzą Klienta odnotowane na formularzu „Potwierdzenie przyjęcia”. Ustalenia te stanowią część umowy pomiędzy Świadczącym usługę a Klientem.
 9. Przy przekazaniu asortymentu Kurierowi wypełniany jest, przy udziale Klienta, formularz „Potwierdzenie przyjęcia”, którego jeden egzemplarz, potwierdzony przez Kuriera, pozostaje u Klienta, a drugi jest pakowany z asortymentem zabezpieczanym przed otwarciem do czasu dostarczenia do Świadczącego usługę. Do otwarcia i weryfikacji upoważnieni są wyłącznie wytypowani pracownicy Świadczącego usługę. Weryfikacja stanu przekazanego asortymentu odbywa się w tym samym dniu w pralni i ewentualne uwagi są nanoszone na formularz i przekazywane Klientowi w celu ustalenia dalszych kroków w stosunku do asortymentu, wobec którego są uwagi lub przeciwwskazania do czyszczenia.
 10. Podczas weryfikacji asortymentu przekazywanego do Świadczącego usługę, klient zobowiązany jest poinformować pracowników pralni o wszelkich nietypowych zabrudzeniach.
 11. Opłata za usługę pobierana jest po wykonaniu usługi w trakcie przekazania wypranego asortymentu. Płatności są przyjmowane z wykorzystaniem terminali kart płatniczych przez Kuriera w momencie dostarczenia prania do Klienta. W przypadku braku możliwości dokonania płatności kartą, Klient może dokonać płatności gotówką. W przypadku całkowitego braku możliwości zapłaty z winy klienta, asortyment nie zostanie wydany. Wyznaczona zostanie kolejna data dostarczenia asortymentu z doliczoną opłatą w wysokości 30 zł dla dostawy na terenie m.st. Warszawy i 1,50 zł za każdy kilometr dla dostawy poza granicami Warszawy.
 12. Wysokość opłaty ustalona na podstawie cennika, dostępnego na stronie internetowej, będzie uzgadniana podczas weryfikacji asortymentu przez pracowników Świadczącego usługę z Klientem, a ostatecznie cena usługi będzie potwierdzana podczas umawiania terminu dostawy wyczyszczonego asortymentu.
 13. Świadczący usługę ma prawo odmówić przyjęcia usługi lub odmówić jej wykonania po przyjęciu asortymentu przez pralnię.
 14. Efekt wykonania usługi należy sprawdzić w chwili odbioru. Późniejsze zgłoszenie reklamacji wymaga wykazania przez Klienta, że usterka powstała w pralni.
 15. Świadczący usługę nie odpowiada za wady fizyczne, gdy:
  • powstały one w wyniku wady tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta, np. niewłaściwym oznakowaniu konserwacyjnym wyrobu przez producenta (art. 641 w zw. z art. 559 kc);
  • Klient sam spowodował wadliwość asortymentu, np. udzielając pracownikom Świadczącego usługę wskazówek, od których nie chciał odstąpić (art. 641 kc);
  • Klient wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć o wadach w chwili odbioru i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń (art. 638 w zw. z art. 557 §1 kc);
  • wada powstała po wydaniu rzeczy Klientowi (art. 559 kc).
 16. Świadczący usługę nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z wyrobów po praniu, w szczególności gdy plamy były stałe lub uprzednio zapierane.
 17. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego i zestawienia „Zwrot Wyrobów” przekazywanego klientowi wraz z paragonem lub fakturą VAT.
 18. Przedmiot reklamacji musi posiadać oryginalne oznakowanie pralnicze.
 19. Klient w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 20. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.
 21. W przypadku spowodowania przez Świadczącego usługę wady o charakterze nieistotnym, Świadczącemu usługę przysługuje prawo wyboru sposobu spełnienia swoich obowiązków w postaci:
  • usunięcia wady fizycznej rzeczy;
  • wymiany na wolną od wad;
  • wypłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości szkody.
 22. W razie nieodwracalnego uszkodzenia asortymentu z przyczyn leżących po stronie Świadczącego usługę, Klientowi przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości asortymentu w chwili oddania go do prania. Asortyment, za który Klient otrzymał odszkodowanie, pozostaje u Świadczącego usługę.
 23. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Świadczącym usługę a Klientem asortyment będący przedmiotem wykonanej usługi może zostać poddany ocenie niezależnego eksperta. Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia w niej stanowiska Świadczącego usługę ponosi Klient.
 24. Świadczący usługę oświadcza, że powierzony asortyment przez Klienta jest objęty ubezpieczeniem przez PZU – dane polisy Seria TPP nr 33343806.
 25. Asortyment po czyszczeniu wydawany jest na podstawie formularza „Potwierdzenie przyjęcia”. W przypadku zagubienia wyżej wymienionego nośnika informacji asortyment może zostać wydany tylko i wyłącznie Klientowi, który przekazał asortyment do czyszczenia, po potwierdzeniu przez Kuriera tożsamości Klienta zgodnej z danymi na egzemplarzu formularza „Potwierdzenie przyjęcia”, będącego w posiadaniu Świadczącego usługę.
 26. Asortyment oddany do Świadczącego usługę należy odebrać najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty zlecenia wykonania usługi. Po tym terminie Świadczący usługę pobiera opłaty za przechowanie w wysokości 5 zł za każdy dzień. Nieodebranie asortymentu w terminie 3 miesięcy od daty zlecenia wykonania usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na oddanie go na cele charytatywne.
 27. Świadczący usługę nie pobiera opłat za odbiór prania z lokalizacji na terenie m.st. Warszawy oraz miejscowości położonych do 20 km od Centrum Warszawy.
 28. Świadczący usługę pobiera 1 zł opłaty za dostarczenie prania pod wskazany adres na terenie m.st. Warszawy za zamówienia, których wartość przekracza 99 zł oraz poza Warszawą (do 20 km od Centrum Warszawy) przy zamówieniu, którego wartość jest wyższa niż 150 zł. oraz za zamówienia z odbiorem prania przypadającym na środę lub sobotę niezależnie od wartości zamówienia.
 29. Opłaty za dostarczenie upranego asortymentu są doliczane do rachunku w wysokości:
  • 9,90 zł, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 50 zł, ale nie przekracza 99 zł dla lokalizacji położonych na terenie m.st. Warszawy;
  • 19,90 zł, gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 zł dla lokalizacji położonych na terenie m.st. Warszawy;
  • 29,90 zł, gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 150 zł dla miejsca dostawy będącego w odległości do 20 km od Centrum Warszawy.
 30. Opłaty, o których mowa w pkt. 29 są doliczane jeden raz do rachunku za usługę przy dostarczeniu wyczyszczonego asortymentu pod wskazany adres.
 31. Świadczący usługę może odstąpić od pobierania opłat za dostarczenie prania na podstawie indywidualnych uzgodnień dla Klientów z terenu Warszawy, których miesięczna wartość zamówień przekracza 250 zł oraz mieszkających w odległości 20 km od Centrum Warszawy, których wartość miesięcznych zamówień przewyższa kwotę 500 zł, a wartość jednorazowego zamówienia nie jest niższa niż 55 zł brutto.
 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.